Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnychod zajęć lekcyjnych

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)zarządzam, co następuje:

Ustalam, po uzgodnieniu/ pozytywnym zaopiniowaniu/ z Radą Rodziców,  i  Radą Pedagogiczną dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:w wymiarze dla:    szkół podstawowych – do 8 dni

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2017/18

Typ szkoły

 

data uwagi
 

Szkoła Podstawowa

w Wałdowie

 

18,19,20

września 2017r.

Rekolekcje Parafialne
18, 19, 20 kwietnia 2018r. środa-egzamin gimnazjalny

czwartek-egzamin gimnazjalny

piątek– egzamin gimnazjalny

 

2 maja 2018r. środa– między świętami

1 Maja a 3 Maja

4 maja 2018r. piątek po 3Maja

 

 

Jednocześnie informuję rodziców/ prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w tych dniach na terenie szkoły. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.

 

                                                                   Wanda Tuńska – dyrektor 

S P im. Królowej Jadwigi w Wałdowie