Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie ustala w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.1603) w sprawie organizacji roku szkolnego.

Typ szkoły   data uwagi
      Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie   2 stycznia  2020r. (czwartek) czwartek po Nowym Roku
3 stycznia 2020 (piątek) piątek przed świętem Trzech Króli
21,22,23 kwietnia 2020r. (wtorek, środa, czwartek) egzamin ósmoklasisty § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
12 czerwca 2020r. (piątek)   piątek po Bożym Ciele  

         Wyżej wymienione terminy ustalono po zasięgnięciu opinii Rodziców, w tym Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.

         Ponadto informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w wyżej wymienionych dniach w szkole, według zgłoszonych deklaracji, mogą być zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów.