Klasy I-III SP – Zasady rekrutacji

                      Załącznik nr 2

                                                            Do Zarządzenia Nr ….2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

                                                               Dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

 

 

Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z 1 kwietnia 2010 w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2010 r.)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).
 6. Zarządzenie Nr Or. 0050.1.31.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie standardów w placówkach oświatowych, dla których gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym.

 

 §1

I Ogólne zasady rekrutacji:

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu  kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (załącznik nr 1). W przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie pod adresem zameldowania zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem go do szkoły. W przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania należy w szkole obwodowej potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na pisemny wniosek rodzica dziecka i po złożeniu oświadczenia o spełnieniu ustalonych kryteriów rekrutacji.
 5. W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną – wniosek nie będzie rozpatrywany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     §2

I W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują:

 1. Kryteria określone w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. kryteria ustawowe,
 2. Standardy w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym,
 3. Kryteria ustalone przez dyrektora szkoły.

II Kryteria ustawowe (mają jednakową wartość-1 pkt):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III Kryteria ustalone przez placówkę

 1. Kontynuacja nauki przez dziecko w klasie I SP po odbyciu rocznego przygotowanie przedszkolnego w danej placówce.                               (3p.)
 2. Bliskie pokrewieństwo dziecka z pracownikiem szkoły.                                (3p.)
 3. Praca zawodowa rodzica/rodziców w miejscowości, w której znajduje się szkoła.                                                                                   (2p.)
 4. Zamieszkanie w obwodzie placówki osób wspierających rodziców kandydata w zapewnieniu opieki nad dzieckiem.                                                       (2p.)
 5. Realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w naszej placówce.                                                                  (2p.)

§3

I Tworzenie oddziału klasy I szkoły podstawowej

1.Rekrutacją do klasy pierwszej w szkole podstawowej objęte są dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w 2007r.)
 • 6-letnie ( urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r.)
 • 6-letnie (urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.)-na wniosek rodziców/prawnych opiekunów             §4

I Harmonogram rekrutacji:

 1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do końca lutego danego roku szkolnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne – do końca kwietnia danego roku szkolnego.
 3. Ogłoszenie listy przyjętych – do połowy maja danego roku szkolnego.
 4. Postępowanie odwoławcze – do końca maja danego roku szkolnego.
 5. Do 15 czerwca danego roku szkolnego- spotkanie wychowawcy zespołu klasowego z rodzicami dzieci przyjętych.
 6. Postępowanie uzupełniające do końca sierpnia danego roku szkolnego.                                                                                     §5

I Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania.                                                                                                                                                                                                       §7

I Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce PLIKI

Zał. 1 – Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej w Wałdowie;

Zał. 2 – Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej w Wałdowie;

Zał. 3 – Wniosek uzupełniający – Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Wałdowie;