Komunikat w sprawie zajęć sportowych na obiekcie ORLIK

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

w sprawie zajęć sportowych na obiekcie ORLIK

przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Od 18 maja 2020r. otwieramy boisko ORLIK w Wałdowie mieszczące się przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi.

Organizacja – będzie przebiegała wg zasad bezpieczeństwa ujętych w regulaminie, w tym rozszerzonym regulaminie z uwzględnieniem sytuacji związanej z trwaniem pandemii w okresie jej trwania.

Obowiązuje zmieniony regulamin, który określa zwiększone zasady bezpieczeństwa i higieny.

Wypis z Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje Boisko – Orlik 2012”

przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

z uwzględnieniem sytuacji związanej z trwaniem pandemii

w okresie trwania pandemii

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.
 2. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest animator sportu.
 3. Animator sportu czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
 5. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu ,,Lokalny Animator Sportu’’ musi uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy. Zasady udostępnienia boisk dla ćwiczących reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

HARMONOGRAM udostępniania obiektu stanowi załącznik – Harmonogram planowanych godzin pracy „Animatora – Moje Boisko – ORLIK 2012” na każdy kolejny miesiąc.

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU:

 1. Wchodząc i opuszczając obiekt użytkownik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji dostępne na miejscu);
 2. Z obiektu jednorazowo może korzystać maksymalnie 6 osób na boisku – na naszym obiekcie (2 boiska) możliwość uczestnictwa 2 grup po 6 osób jednocześnie, z zachowaniem bezpiecznej odległości oraz zasad bezpieczeństwa;
 3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku;
 4. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC;
 5. Należy używać własny sprzęt treningowy;
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom wprowadzony zostaje podział na sekcje – animator sportu o wyznaczonych godzinach wpuszcza dozwolona liczbę osób na obiekt (sekcje, czas trwania sekcji – ustala się bezpośrednio z animatorem sportu);

Inne zasady korzystania z obiektu określone są w ogólnym regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z uwzględnieniem sytuacji związanej z trwaniem pandemii – dostępne w sekretariacie szkoły, u animatora sportu oraz na stronie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.

Harmonogram planowanych godzin pracy „Animatora – Moje Boisko – ORLIK 2012” na miesiąc maj 2020r. (obowiązuje od 18 maja 2020r.):

Od poniedziałku do soboty w godz. 15:00 – 20:00