Oddział przedszkolny. Zasady rekrutacji.

 

                                                                                                Załącznik nr 1

                                                       Do Zarządzenia Nr ….2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

                                                               Dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
tworzonego przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

  w roku szkolnym 2014/2015

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).
 3. Rozporządzenie MEN z 1 kwietnia 2010 w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2010 r.)
 4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
 5. Zarządzenie Nr Or. 0050.1.31.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie standardów w placówkach oświatowych, dla których gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym.

  §1

I Ogólne zasady rekrutacji

1.Rekrutacją do  oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęte są dzieci:

5-letnie (urodzone w 2009r.)

6-letnie (urodzone w drugiej połowie 2008r.)

6-letnie (urodzone w pierwszej połowie 2008 r.) i 7-letnie odroczone od realizacji obowiązku szkolnego na podstawie decyzji dyrektora popartej opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkole (a rodzic zadecyduje o pozostawieniu dziecka w oddziale przedszkolnym), składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do końca lutego 2014 r.

3.Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  §2

I W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują:

 1. Kryteria określone w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. kryteria ustawowe,
 2. Standardy w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym,
 3. Kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 

II Kryteria ustawowe (mają jednakową wartość-1 pkt):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

III Kryteria ustalone przez placówkę

1) Dziecko zamieszkałe w obwodzie placówki.                                     (3p.)

2) Bliskie pokrewieństwo dziecka z pracownikiem szkoły.                          (2p.)

3) Praca zawodowa rodzica/rodziców w miejscowości, w której znajduje się szkoła. (2p.)

4) Zamieszkanie w obwodzie placówki osób wspierających rodziców kandydata  w zapewnieniu opieki nad dzieckiem.                                              (2p.)

5) Realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w naszej placówce.                                                                                  (2p.)

  §3

I Tworzenie oddziałów przedszkolnych

 1. Grupy oddziałów przedszkolnych tworzone są z uwzględnieniem następujących zasad:

– równowaga płci,

– wiek dziecka,

– możliwości organizacyjne,

– miejsce zamieszkania.

  §4

I Harmonogram rekrutacji:

 1. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego do końca lutego 2014 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do końca kwietnia 2014 r.
 3. Ogłoszenie listy przyjętych – do połowy maja 2014 r.
 4. Postępowanie odwoławcze do końca maja 2014 r.
 5. Do 15 lipca 2014 r.- spotkanie wychowawcy oddziału przedszkolnego z dziećmi     i rodzicami przyjętych dzieci.
 6. Postępowanie uzupełniające do końca sierpnia 2014 r.

  §5

I Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania.                                                                                                                                                                                                      §6

I Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do pobrania w zakładce PLIKI