Postępowanie uczniów w przypadku ogłoszenia alarmu

Jednym z ważniejszych zadań jakie są związane z realizacją zadań szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży. Jest ono realizowane poprzez przestrzeganie określonych przepisów BHP oraz sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą przebywająca na terenie szkoły, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych, jak również przerw międzylekcyjnych.

Szczególnym przypadkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży znajdującej się na terenie szkoły, jest ogłoszenie alarmu lokalnego. Jest on jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w okresie pokoju na skutek wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub spowodowanych działalnością człowieka.

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela

4) pomagaj osobom słabszym

5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

Znajomość i przestrzeganie powyższych zasad na pewno ułatwi i zwiększy możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji, a tym samym uniknięcia nieszczęść związanych z utratą zdrowia lub życia w sytuacji zagrożenia.

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:

 Policja 997

Straż Pożarna 998

 Pogotowie Ratunkowe 999

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112

 Pogotowie Energetyczne 991

 Pogotowie Gazowe 992

 Pogotowie Ciepłownicze 993

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987§ Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.