PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa Obowiązki
Do nauki Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa i bezpłatna.

Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego: Okazywać szacunek innym osobom, Ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi, Z uwagą wysłuchiwać opinii innych i wspólnie opracowywać rozwiązania możliwe do przyjęcia i akceptacji, Korzystać właściwie z dóbr kultury i środowiska przyrodniczego, Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, Dbać o piękno mowy ojczystej, Szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze, Szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających,
Wolność religii lub przekonań Możliwość uzewnętrzniania (lub nieujawnienia) przekonań religijnych i światopoglądowych.


Zachowywać się na terenie szkoły i poza nią w sposób godny: Postępować zgodnie z „Misją szkoły”, Reprezentować szkołę poprzez właściwe zachowanie i udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych, Uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych, Dbać o stosowny do miejsca i okoliczności wygląd oraz strój szkolny Unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami, Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych poprzez stosowanie się do zaleceń, instrukcji i regulaminów obowiązujących w szkole, Właściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego szkolnego,
Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii
to wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy tematRzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności: Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły, Odpowiedzialnie i świadomie korzystać z różnych źródeł informacji,
Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej. To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (gwarancja nietykalności cielesnej) i nakaz poszanowania godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania przemocy psychicznej) Postępować w sposób uczciwy, oparty na powszechnie uznanych normach: Być szczerym i prawdomównym, być asertywnym we własnym środowisku, przestrzegać zarządzeń wydawanych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeb szkoły i dotyczących


Do ochrony prywatności. prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego
Do odpowiedniego standardu życia to prawo do otrzymywania pomocy materialnej.Prawo do ochrony zdrowia To prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Prawa proceduralne. To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony.