Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wśród personelu lub uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

I. Podejrzenie zakażenia wśród personelu Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Do zajęć opiekuńczych nie są angażowani pracownicy i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. Wyznaczone jest i przygotowane (m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym możliwe będzie odizolowanie osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. W przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 należy przestrzegać następujących założeń:

a) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 lub numer alarmowy PPSE- 52-388-12-30 lub 606425137 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

b) Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które dostępne są na stronie gis.gov.pl lub https//www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące przepisy prawa.

c) W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie zostaje on odsunięty od stanowiska pracy. Wstrzymane zostaje wówczas przyjmowanie dzieci, powiadomiona zostaje powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna i szkoła stosuje się ściśle do wydawanych przez nich instrukcji i poleceń.

d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z przyjętymi w podmiocie procedurami, zdezynfekowane zostają wszystkie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

e) Biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczące dodatkowych procedur.

f) Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone są potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitala zakaźnego, służb medycznych oraz infolinii NFZ.

5. Ustalona zostaje lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Zastosowane zostają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

6. Zaleca się każdorazowo, w przypadku wątpliwości, zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

II. Podejrzenie zakażenia wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

1. W przypadku podejrzenia zakażenia uczeń powinien natychmiast zostać odizolowany i przebywać w izolatorium wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej, leżaczek, płyn dezynfekujący.

2. Personel mający bezpośrednią styczność z uczniem potencjalnie zakażonym, powinien być zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

3. Uczniowi przebywającemu w izolacji należy zapewnić komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim do czasu przejęcia przez służbę medyczną.

4. Po stwierdzeniu podejrzenia choroby zakaźnej dyrektor szkoły prowadzi działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, informacja dla rodziców i opiekunów prawnych pozostałych wychowanków).