Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstwowej w Wałdowie

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

na podstawie zarządzenia dyrektora z dnia 22. maja 2020r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny                               w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie                                 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                                  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców / prawnych opiekunów oraz pracowników szkoły i interesantów.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie;
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie;
 3. Nauczyciele;
 4. Pracownicy niepedagogiczni;
 5. Dyrektor szkoły;
 6. Interesanci.

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Rodzic / prawny opiekun, uczeń, interesant przychodzi do szkoły zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 3. Wszyscy pracownicy oraz osoby przebywające w budynku szkoły zobowiązani są do samoobserwacji.
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają       w  domu   i    zawiadamiają   o   tym    fakcie     dyrektora szkoły.
 5. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 – pracownicy szkoły w godzinach świadczenia pracy oraz osoby przebywające w budynku szkoły mają obowiązek niezwłocznego udania się do izolatki i powiadomienia dyrektora szkoły.
 6. Bezwzględnie przy każdym wejściu do budynku szkoły/ wyjściu ze szkoły – osoby  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.
 7. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 8. Pracownicy oraz osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 9. Zakazuje się przemieszczania osobom, bez ważnego powodu, w budynku szkoły.
 10. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby przebywające w budynku szkoły muszą stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 1. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Wanda Tuńska – dyrektor SP w Wałdowie