Wykaz zajęć prowadzonych w SP w Wałdowie

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie!

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie realizowane będą:

I. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły:

1. Zajęcia ed. matematycznej dla ucz. kl. I (p. Maria Grochowska)
2. Zajęcia sportowe dla ucz. klasy II (p. Franciszek Fröhlke)
3. Zajęcia ed. polonistycznej dla ucz. kl. III (p. Hanna Kannenberg)
4. Zajęcia z historii dla ucz. kl. V (p. Franciszek Fröhlke)
5. Zajęcia z historii dla ucz. kl. VI (p. Wojciech Łopat)
6. Zajęcia z języka polskiego dla ucz. kl. VII (p. Wanda Tuńska)
7. Zajęcia z języka polskiego dla ucz. kl. VIII (p. Małgorzata Jurak)

II. Zajęcia prowadzone w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczem do przyszłości” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla ucz. kl.VIII (p. Agnieszka Milachowska)
2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z biologii dla ucz. kl. VII (p. Celina Chrapkowska)
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z przyrody dla ucz. kl. III (p. Hanna Kannenberg)
4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe informatyki z elementami programowania dla ucz. kl. V (p. Beata Kurzyńska)
5. Koło szachowe dla ucz. z różnych klas (p. Sebastian Skaja)
6. Robotyka z podstawami programowania dla ucz. kl. I, II, III (p. Beata Kurzyńska)
7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla ucz. kl. VII ( p. Agnieszka Milachowska)
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla ucz. kl. VIII (p. Sebastian Skaja)
9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii dla ucz. kl. VIII (p. Celina Chrapkowska)
10. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii dla ucz. kl. VII (p. Beata Kamińska)
11. Terapia pedagogiczna dla ucz. z różnych klas (p. Małgorzata Jurak)
12. Zajęcia doradztwa zawodowego dla ucz. kl. V, VI (p. Joanna Jesse)
13. Rewalidacja z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych dla ucz. kl. I, II, V (p. Maria Grochowska)
14. Trening postaw kluczowych dla rynku pracy dla ucz. kl. VII, VIII (p. Joanna Jesse)
15. Zajecia z zakresu umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania dla ucz. kl. IV (p. Krzysztofa Styburska)
16. Zajęcia doradztwa zawodowego – zajęcia indywidualne połączone z diagnozą predyspozycji zawodowych(p. Krzysztofa Styburska)
17. Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości połączone ze spotkaniami z lokalnymi przedsiębiorcami, ew. wizytą studyjną w firmie (p. Krzysztofa Styburska)

III. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla klasy II, IV, V szkoły podstawowej


Udział uczniów w w/w zajęciach wynika z:
• zaleceń zawartych w orzeczeniach , opiniach PPP;
• indywidualnych potrzeb, zainteresowań, uzdolnień uczniów;
• wniosku lub zgody rodziców/ prawnych opiekunów;
• indywidualnych uzgodnień z danym nauczycielem.