Zarządzenie Dyrektora – organizacja pracy oddziału przedszkolnego

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 26 marca 2021r.

Dotyczy: Organizacji pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie – od 29 marca 2021r.  do 11 kwietnia 2021r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

W związku z powyższym:

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg indywidualnych uzgodnień z wychowawcą oddziału Panią Elżbietą Kaleśników.

Istnieje możliwośćorganizacji zajęć stacjonarnychdla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym.W takim przypadku należy zgłosić się do wychowawcy oddziału lub do sekretariatu szkoły.

                                                                        Wanda Tuńska – dyrektor SP w Wałdowie