Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej dot. organizacji zajęć

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 19.marca 2021r.

dot. organizacji zajęć od 22.03.2021r. do 09.04.2021r.

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Uczniowie klas I – VIII będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, co oznacza, że dzieci z oddziału przedszkolnego będą pracowały stacjonarnie w szkole.

Nadal istnieje możliwość organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Wystarczy zgłoszenie do wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub do sekretariatu szkoły.

W dalszym ciągu na terenie szkół mogą odbywać się konsultacje (indywidualne lub w małych grupach) dla uczniów klas ósmych. Również na zasadzie  zgłoszenia do wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub do sekretariatu szkoły.

Dodatkowo w przypadku dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.