Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

ZARZĄDZENIE nr ….. 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

z dnia 17. czerwca 2020r.

dotyczy: Organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie:

  • § 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

zarządza się:

§ 1.

organizację ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Dnia 26. czerwca 2020r. (tj. piątek) przeprowadzić rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców poszczególnych oddziałów w wyznaczonych godzinach wg załączonego harmonogramu, w salach lekcyjnych nr 5. i 6. – stanowiących jedną salę nr 5. – z zachowaniem środków bezpieczeństwa zawartych w procedurach dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie wydanych zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 22. maja 2020r. Obecność nie jest obowiązkowa.

§ 3.

W przypadku potrzeby wydać świadectwa w formie indywidualnej uczniom, rodzicom / prawnym opiekunom w sekretariacie szkoły dnia 26. czerwca 2020r. lub w innym dniu – w czasie pracy sekretariatu szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa zawartych w procedurach dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie wydanych zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 22. maja 2020r.

§ 4.

Świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wydać po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką – tj. zwrot wypożyczonych książek oraz podręczników.

§ 5.

W nawiązaniu do różnych godzin spotkań w dniu 26. czerwca 2020r. – wychowawców z uczniami, rodzicami / prawnymi opiekunami wg załączonego harmonogramu; nie organizuje się dnia 26. czerwca 2020r. dowozu do szkoły i ze szkoły.

Wanda Tuńska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

dnia 26. maja 2020r. (piątek)

Wejście i wyjście do budynku szkoły – wejściem głównym szkoły sala nr 5

GODZINA KLASA
09:00 – 09:30 0
09:30 – 10:00 I
10:00 – 10:30 II
10:30 – 11:00 III
11:00 – 11:30 IV
11:30 – 12:00 V
12:00-12:30 VI
12:30-13:00 VII
13:00-13:30 VIII