Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w związku z umożliwieniem opieki dzieciom …

Zarządzenie nr …..- 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

z dnia 18 maja 2020r.

w związku z umożliwieniem opieki dzieciom w oddziale przedszkolnym, uczniom w klasach I- III w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz organizacji konsultacji na terenie szkoły w klasach IV – VIII, a także zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.

Na podstawie:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.),

• Decyzji MEN z dnia 13 maja 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 od dnia 25 maja 2020r. prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie, na podstawie deklaracji i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, do odwołania. W dalszym ciągu prowadzić kształcenie na odległość, czyli zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 od dnia 25 maja 2020r. przywrócić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie, na podstawie deklaracji i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, do odwołania. W dalszym ciągu prowadzić kształcenie na odległość, czyli zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Od 18 maja 2020r. przywrócić możliwość, na podstawie deklaracji i oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz rewalidacyjno – wychowawczych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju, w tym uczniów mających trudności z zaliczeniami w kształceniu zdalnym. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

4. Od 25 maja 2020r. przywrócić możliwość, na podstawie deklaracji i oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów uczniów klasy VIII korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, zktórych od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanieuzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

5. Od 1 czerwca 2020r. przywrócić możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły pozostałym uczniom klas IV – VIII, na podstawie deklaracji i oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów.Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony

od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

6. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Wałdowie, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określa dyrektor szkoły. Wymogiem sprawowania opieki nad każdym dzieckiem oddziału przedszkolnego i klasy I – VIII jest złożenie stosownej deklaracji oraz stosownego oświadczenia

w szkole i podporządkowanie się stosownym procedurom.

7. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie zapewnienia dzieciom bezpieczne warunki opieki w miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

8. Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice zobowiązani są, aby nie przyprowadzali dzieci z objawami

chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

9. Stosowne procedury przedstawiają, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawowana

opieka nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj.: 18.05.2020r.

Wanda Tuńska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie