Biblioteka

“Książki są jak towarzystwo,

 które sobie człowiek dobiera”

Monteskiusz

=======================================================================


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

PONIEDZIAŁEK    8.55 – 9.40,  10.35 – 10.55,  12.45 – 14.25

WTOREK    10.35 – 14.25

ŚRODA    8.45 – 10.55,  11.40 – 12.35

CZWARTEK  9.50 – 11.40,  12.45 – 14.25

PIĄTEK  9.40 – 9.50,   11.50 – 13.30

 

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

 

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Pomieszczenie biblioteczne umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów
 2. korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczego uczniów.

 

Zasady wypożyczania książek:

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o  regionie.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki na okres dwóch tygodni.
 3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni uczniowie.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursu lub olimpiady ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 7. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 9. Uczeń, który zniszczy lub zgubi książkę z biblioteki musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej cenie rynkowej książki zagubionej.
 10. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o informację dotyczącą książek lub danego tematu.
 11. W czytelni obowiązuje cisza.
 12. Wszystkie wypożyczone książki winny być zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Regulamin korzystania ze  stanowisk komputerowych

 1. Z pracowni komputerowej mają prawo korzystać pracownicy i uczniowie szkoły.
 2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy, nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 5. Internet służy do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 7. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 8. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z przeznaczeniem. Osoby, które będą korzystały z niedozwolonych stron, poniosą karę w postaci zakazu korzystania z pracowni do odwołania.
 9. Użytkownicy mają możliwość przesyłania wybranych informacji na swoją pocztę.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 11. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
 12. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.
 13. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada(finansowo) użytkownik. W przypadku niepełnoletności użytkownika odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.