RODO

Inspektor Ochrony Danych:

Pani Aleksandra Goldyszewicz

E-mail: a.goldyszewicz@wp.pl

 

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

w Szkole Podstawowej w Wałdowie

 

 1. Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie informuje, że:
 • Administratorem Pana /Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie, z siedzibą  w Wałdowie 90, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Aleksandra Goldyszewicz

mail: a.goldyszewicz@wp.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności statutowej Szkoły Podstawowej w Wałdowie
 1. Pana/Pani/osób niepełnoletnich dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.                                                                                               
 1. Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

 

Administrator
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie

Wanda Tuńska