RODO

Inspektor Ochrony Danych:

Pani Małgorzata Kollas

E-mail: inspektor@cbi24.pl

 

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

w Szkole Podstawowej w Wałdowie

 

 1. Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie informuje, że:
 • Administratorem Pana /Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie, z siedzibą  w Wałdowie 90, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Kollas

mail: inspektor@cbi24.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności statutowej Szkoły Podstawowej w Wałdowie
 1. Pana/Pani/osób niepełnoletnich dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.                                                                                               
 1. Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

 

Administrator
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie

Wanda Tuńska

 

Klauzula Informacyjna dot. monitoringu

w Szkole Podstawowej w Wałdowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi (adres: Wałdowo 90, 89-400 Sępólno Krajeńskie, adres e-mail: waldowo90@gmail.com, numer telefonu: (52) 388 44 83).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania. W przypadku,        w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.