Samorząd uczniowski

“Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 10.12.1948r.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły
art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

Rok szkolny 2023/2024
Opiekunowie samorządu:  mgr Sebastian Skaja, mgr Beata Kurzyńska,

Zarząd samorządu:
przewodniczący – Maksymilian Rompalski

zastępca przewodniczącego – Dawid Ziemiński

Członkowie:

Weronika Chylewska

Oliwia Bonk

Filip Olejnik

Stanisław Patyna

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2023/2024

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.


      Prace w ciągu roku szkolnego:

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego
 • dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły

Opiekun SU:                                                                               Zarząd SU:

B. Kurzyńska , S. Skaja                     przewodniczący Maksymilian Rompalski