Samorząd uczniowski

“Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 10.12.1948r.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły
art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

Rok szkolny 2021/2022:
Opiekunowie samorządu:  mgr Sebastian Skaja, mgr Franciszek Frohlke,

Zarząd samorządu:
przewodnicząca – Helena Patyna

zastępca przewodniczącej – Aleksander Jutrowski

Członkowie:

Julia Gwizdała
Patrycja Theus
Kacper Mosek
Oliwier Ziemiński
 
 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2021/2022

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.


      Prace w ciągu roku szkolnego:

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego
 • dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły

Opiekun SU:                                                                               Zarząd SU:

F. Frohlke , S. Skaja                                             -przewodnicząca Helena Patyna