Podręczniki

ZARZĄDZENIE NR ……2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie
z dnia 15 czerwca 2022r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie zarządzam co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 jest dostępny na szkolnej stronie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wanda Tuńska – dyrektor SP im. Królowej Jadwigi w Wałdowie