Sport / “Orlik”

Regulamin

korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko ORLIK 2012”
przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi   w Wałdowie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpieczeństwa korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 3. Administratorem obiektu zwanym dalej Administratorem, jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.
 4. Przedstawicielem Administratora na terenie obiektu jest Animator sportu, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ze względów organizacyjnych, w ramach posiadanych środków, Administrator może zatrudnić dwóch Animatorów sportu.
 5. Animator sportu jest zobowiązany prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz czuwać nad porządkiem podczas korzystania z obiektu przez użytkowników. Upoważniony jest do wydawania odpowiednich poleceń porządkowych. Szczegółowy zakres obowiązków Animatora określa Administrator obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Obiekt jest ogólnodostępny oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.
 2. Nie można korzystać z urządzeń obiektu w okresie jego konserwacji, a także niekorzystnych warunków pogodowych oraz innych nieprzewidzianych okolicznościach. Decyzje o zamknięciu obiektu w tych przypadkach podejmuje Administrator lub w jego imieniu Animator sportu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która musi okazać Animatorowi sportu dowód tożsamości ze zdjęciem. Animatora sportu obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela wychowania fizycznego, trenera oraz instruktora sportu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących, właściwą organizację zajęć oraz porządek i dyscyplinę.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego.
 7. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
 8. Zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich, metalowych, gumowych i z tworzywa sztucznego korkach oraz kolcach.
 9. Zajęcia na terenie obiektu organizuje i prowadzi Animator sportu, bądź trener, instruktor sportu lub inna osoba pełnoletnia, która zgłosi zamiar organizacji zajęć Animatorowi.
 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk jeżeli z wnioskiem do Administratora obiektu wystąpi określona imiennie grupa uczestników nie później niż 7 dni przed datą z ich korzystania.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych zgodnie z ich przeznaczeniem w porozumieniu z Animatorem sportu pełniącym dyżur.
 12. Podstawowe obowiązki użytkownika:
  1. zapoznanie się oraz przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
  2. stosowanie się do poleceń Animatora sportu i Administratorem obiektu,
  3. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
  4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  5. niezwłoczne informowanie Animatora sportu lub Administratora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji podobnie działających,
  2. palenia papierosów oraz żucia gumy,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. korzystania z boisk w godzinach nocnych i pod nieobecność obsługi obiektu,
  5. wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
  6. dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników w tym używania słów wulgarnych,
  7. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  8. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz ich niszczenia.
 14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
 15. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów p.poż i BHP.
 16. Wszystkich użytkowników obowiązuje ściśle przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator obiektu albo działający w jego imieniu Animator sportu mają prawo odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie osobom w stanie nietrzeźwym oraz użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Animator sportu może poprosić o interwencje Policję.
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy powstałe w czasie trwania zajęć szkolnych należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi WF lub Dyrektorowi szkoły.
 4. W przypadku urazów powstałych w trakcie korzystania z obiektu przez użytkowników indywidualnych należy korzystać z pomocy ratownictwa medycznego.
 5. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne użytkowników oraz za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu.
 6. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub innego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
 7.  Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność 100% wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie, rodzice.

HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU DO UŻYTKU

 1. Boiska „ORLIK 2012” są dostępne dla użytkowników, którzy znajdują się pod opieką nauczyciela WF, trenera, instruktora sportu bądź Animatora sportu.
 2. W godzinach pracy szkoły (8.00-15.00) pierwszeństwo z korzystania z kompleksu boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wałdowie w ramach zajęć szkolnych i SKS.
 3. Administrator obiektu określa godziny otwarcia i zamknięcia boisk w miesięcznych harmonogramach, które podawane są do wiadomości użytkowników na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.waldowo.pl. Z ważnych powodów Administrator obiektu może zmienić harmonogram w trakcie jego obowiązywania.
 4. Obiekt będzie nieczynny:
  1. w Święta Wielkanocne
  2. 3 maja
  3. Boże Ciało
  4. 1 listopada
  5. 11 listopada

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie administratorem „Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012” jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie – Tel. 52 388 44 83 lub 666 020 623, www.waldowo.pl
 2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje i rozpatruje Administrator obiektu w godzinach urzędowania.
 3. Gmina Sępólno Krajeńskie sprawuje nadzór w zakresie prawidłowego wykorzystania kompleksu boisk ORLIK 2012 oraz urządzeń będących w jego wyposażeniu.

 

Administrator