Sport / “Orlik”Regulamin

korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko ORLIK 2012”
przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi   w Wałdowie

z uwzględnieniem sytuacji związanej z trwaniem pandemii

 

Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.
 2. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest animator sportu.
 3. Animator sportu czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
 5. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu ,,Lokalny Animator Sportu’’ musi uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy. Zasady udostępnienia boisk dla ćwiczących reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Korzystanie z obiektów sportowych ORLIK o charakterze otwartym możliwe jest jedynie po spełnieniu następujących warunków:

 • Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem ORAZ STOSUJĄCE SIĘ DO WYTYCZNYCH USTALONYCH PRZEZ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu – w tym samym czasie na boisku może znajdować się 6 osób ćwiczących i 1 prowadzący zajęcia;
 • na orliku, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), oraz sprzętu sportowego znajdującego się na terenie obiektu;
 • W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiekcie orlik. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do korzystania z własnego sprzętu sportowego;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym środki do dezynfekcji rąk;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
 • osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt;
 • korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp. Zasada ta dotyczy tylko samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt;
 • rekomendowane jest też zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.
 • korzystać z kompleksu boisk mogą osoby aktywnie uczestniczące w grach, zabawach, i innych formach o charakterze sportowym, rekreacyjnym, zdrowotnym.

8. Zajęcia dla szkolnych grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem nauczyciela, opiekuna.
9. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność.
10. Umożliwia się rezerwację boiska. Harmonogram rezerwacji prowadzi trener animator sportu (w przypadku zarezerwowania boiska i dwukrotnej nieobecności rezerwacja zostaje anulowana z możliwością wynajęcia innej grupie). Rezerwacja może zostać dokonana na czas 1 godziny (w godzinach otwarcia obiektów – harmonogram – godziny otwarcia stanowi załącznik nr 1).
11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowi-animatorowi sportu celem odnotowania pobytu w dzienniku pracy animatora.
12. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu może być ograniczone lub odwołane.
13.Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego typu halowego.
14. Dopuszcza się korzystanie w obuwiu z niewielkimi korkami gumowymi lub z tworzywa sztucznego wyłącznie na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy.
15. Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody pokrywając 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
16.W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boisk zabrania się:
·    wstępu osobom nietrzeźwym
·    używania butów innych niż określonych w pkt 13 i 14;
·    wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;
·    niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;
·    wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego korzystania z wyposażenia;
·    żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
·    śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
·    zakłócania zajęć i gier;
·    zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
·    wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego;
·    przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna;
·    wprowadzania zwierząt;
·    korzystania z boisk bez zgody trenera – animatora sportu;
17. Trener- animator sportu może:
·    legitymować osoby korzystające z obiektu;
·    wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania;
·    odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu;
·    nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym;
·    skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu;
·    nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
·    zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;
·    nakazać opuszczenie terenu boisk i kompleksu sportowego;
·    zakazać wstępu na kompleks osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek, lub których zachowanie nie licuje z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania.

·    w uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać policję
18. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za
·    wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
·    rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.
19. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają
materialnie za wyrządzone szkody.

20. Każdy wypadek należy zgłosić trenerowi-animatorowi sportu.
21. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także poleceń wydanych przez trenera animatora sportu.
23. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem  wstępu na teren obiektu.
24. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

Administrator