Szkoła

Krótki Rys Historyczny Szkoły

Szkoła w Wałdowie była już czynna w 1653 roku. Do 1902 roku dzieci uczęszczały do tzw. „starej szkoły”, która była szkołą dwuklasową. Od 1902 roku istniała w „nowym” Wałdowie szkoła jednoklasowa, która została zbudowana w 1898 roku. „Stara szkoła” została urzędowo zamknięta w 1928 roku, ponieważ budynek groził zawaleniem. W latach 1935-1936 liczba dzieci wzrastała i należało pomyśleć o dobudowaniu kolejnej izby. Kierownikiem wówczas był Tadeusz Małolepszy i to on rozpoczął starania o poprawę warunków nauki.W sierpniu 1939 roku nowy gmach szkolny posiadał nowe mury i dach. Na wiosnę w 1940 roku budynek miał być wykończony. Niestety, na skutek działań wojennych, prace musiały zostać przerwane. Budynek szkoły został wykończony i oddany do użytku dopiero we wrześniu 1944 roku. Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 roku, szkołę uporządkowano i naukę rozpoczęto 1 kwietnia. Z dniem 17 listopada 1947 roku, kierownictwo w szkole objął Józef Paczkowski, którego w marcu 1948 roku zastąpił Grzegorz Lutowski.1 września 1948 roku władze powierzyły kierownictwo szkoły Gustawowi Grabowskiemu, który swoją funkcję sprawował do 30 września 1950 roku. Po tym okresie pełniącym obowiązki kierownika szkoły został ponownie Grzegorz Lutowski.

Szkoła zaczęła rozwijać się. Prowadzono prace przy budowie boiska szkolnego, zwiększał się stan zatrudnienia kadry pedagogicznej i obsługi szkolnej. Młodzież chętnie uczestniczyła w życiu szkoły. Obchodzono uroczyście rocznice historyczne, przygotowywano rozgrywki sportowe, organizowano wycieczki szkolne. Działał prężnie i wspierał działalność placówki Komitet Rodzicielski. Przy współudziale mieszkańców powstał Ludowy Zespół Sportowy dla młodzieży, amatorski zespół teatralny i drużyna harcerska. Szkoła zaczęła pełnić w środowisku rolę ośrodka kulturalno-oświatowego. 23 czerwca 1958 roku, po 11 latach pracy, ze szkołą pożegnał się Grzegorz Lutowski. 1 września obowiązki kierownika szkoły przejął Zbigniew Klajbor. W szkole uczyło 3 nauczycieli.

Od września 1959 roku pełniącym obowiązki dyrektor szkoły został Bronisław Borkowski. W grudniu 1959 roku w szkole założono prąd elektryczny i odnowiono sale lekcyjne i z tego powodu znacznie poprawiły się warunki nauki.

W 1965 roku zdecydowano dostosować budynek szkolny do wprowadzenia w życie reformy szkolnej, a w sierpniu rozpoczęto dobudowę II piętra. Szkoła uzyskała dwie dodatkowe sale lekcyjne, jednak w dalszym ciągu brakuje sali gimnastycznej.

W 1971 roku z Wałdowa odszedł dotychczasowy dyrektor, a jego miejsce zajął Mikołaj Jaśkiewicz. Grono nauczycielskie powiększyło się i liczy już 7 osób. Uczniowie bardzo często biorą udział w różnych konkursach i z powodzeniem zajmują wysokie miejsca także na szczeblu wojewódzkim.

W październiku 1972 roku kierownictwo szkoły zostaje powierzone Romanowi Wernerowi. W grudniu 1973 roku znowu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – obowiązki przejęła Alicja Horyd. 1976 rok przyniósł kolejne korzystne zmiany dla naszej placówki. W czasie wakacji rozpoczęto remont kapitalny szkoły – dokonano modernizacji ogrzewania, do budynku głównego dobudowano toalety i została doprowadzona woda bieżąca. Warunki sanitarno-higieniczne uległy znacznej poprawie. Uczniowie mają dużo możliwości rozwijania swoich uzdolnień w ramach szkolnych kółek zainteresowań. Biorą udział w różnorodnych konkursach, przeglądach, zawodach. Zdobywają nagrody i wyróżnienia, co przynosi radość i satysfakcję uczestnikom i opiekunom.

Z początkiem roku szkolnego 1978/79 rozpoczęto wdrażanie reformy szkolnej – tzw. „Dziesięciolatki”. Do klasy pierwszej przyjęto uczniów, którzy mieli być pierwszymi absolwentami szkoły dziesięcioletniej.

1 września 1988 roku, po 15 latach kierowania placówką Alicja Horyd zrezygnowała z funkcji dyrektora szkoły, a obowiązki przejął Kazimierz Horyd. Dzięki współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, placówka pozyskiwała środki na pomoce naukowe i sprzęt sportowy. Rodzice wspierali pracami społecznymi. Otoczenie stawało się coraz bardziej estetyczne. Niestety, w dalszym ciągu szkoła boryka się z brakiem sali gimnastycznej. Jako jedyna szkoła w gminie nie posiada sali gimnastycznej, a na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie muszą uczęszczać na salę do WDK bądź uczestniczy w zajęciach na świeżym powietrzu. W 1966 roku zostaje zmodernizowana kotłownia szkolna. Dotychczas szkoła była ogrzewana węglem – obecnie nowe kotły centralnego ogrzewania wykorzystują olej opałowy.

W czerwcu 1997 roku na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor Kazimierz Horyd, ale z powodu braku kandydata na stanowisko dyrektora, został pełniącym funkcję przez najbliższy rok szkolny. Od 1 września 1998 roku dyrektorem szkoły została Katarzyna Kolasa, wyłoniona w drodze konkursu na to stanowisko.

Kolejna reforma oświatowa, która weszła do szkół z początkiem roku szkolnego 1999/2000, przyniosła ze sobą szereg zmian. Dzięki determinacji rodziców i miejscowych radnych udało się przekonać Radę Miejską do utworzenia Gimnazjum w Wałdowie. Od tej pory placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół i składała się z oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. Zarówno przed nauczycielami i młodzieżą postawiono nowe zadania. Rozpoczęto starania o pozyskanie rodów na budowę sali gimnastycznej, która od tej chwili stała się priorytetem. Pomoc finansową zaoferował Pan Henryk Kulczyk wywodzący się z Wałdowa.

W lutym 2000 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Wałdowie został Mieczysław Kęsik.Społeczność lokalna zintegrowała się wokół podjętych działań i starała się zdobyć środki finansowe na rozpoczęcie budowy. Nauczyciele opracowali projekt pt. „Poznaj siebie i swoje środowisko” i otrzymali dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na organizację zajęć pozalekcyjnych na cały rok 2001. Okazało się, że współpraca z organizacjami pozarządowymi wielokrotnie przyniosła wielkie wsparcie i umożliwiała uatrakcyjnianie dzieciom czasu wolnego. Pomagała uaktywnić uczniów w życiu pozaszkolnym oraz zainteresować swoją „małą ojczyzną” i problemami ludzi w niej mieszkających.

Rok szkolny 2001/02 rozpoczęliśmy od wielkich zmian. Zespół Szkół podzielono teraz na dwie szkoły: Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Wyłoniono też dwóch dyrektorów: Bernadetę Wróblewską i Bożenę Renke. Przy szkole rozpoczęło działalność Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, skupiające nauczycieli i rodziców. Realizacja coraz większej ilości projektów, pozwoliła na pozyskanie środków pieniężnych na zajęcia pozalekcyjne.

W 2002 roku dyrektorem Gimnazjum została Halina Kozłowska. W tym czasie dyrektorki szkół czyniły starania, by pozyskać środki finansowe na budowę sali gimnastycznej. Wiosną ruszyła budowa, wykopano fundamenty i zalano ławy fundamentowe. Pieniądze obiecał również Urząd Marszałkowski w Toruniu i społeczność szkolna żyła nadzieją, iż wkrótce spełnią się marzenia.

Od 1 września 2003 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zostały połączone w Zespół Szkół, a dyrektorem została wieloletnia nauczycielka tej szkoły Halina Kozłowska, wyłoniona w drodze konkursu.

2004/05 rok to bardzo dobry rok dla szkoły. Szkoła otrzymała 283 820 złotych na remont kapitalny budynku. Nastąpiła kompleksowa wymiana okien, docieplenie ścian budynku głównego i dachu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont kapitalny łazienek. W listopadzie wznowiono budowę sali gimnastycznej, która miała zostać do użytku z początkiem nowego roku szkolnego. Na wyposażenie sali pieniądze przeznaczył Totalizator Sportowy i Pan Henryk Kulczyk.

Dzień 29 sierpnia 2005 roku to wielkie święto dla wszystkich mieszkańców Wałdowa, uczniów Zespołu Szkół, nauczycieli i władz gminnych. Przez 60 lat kolejne roczniki uczniów marzyły o tym, by kolejne lekcje wychowania fizycznego nie odbywały się pod gołym niebem, lecz w przestronnej, nowoczesnej sali. Również na dziedzińcu szkoły pojawiły się place zabaw, z których dzieci mogą korzystać podczas przerw międzylekcyjnych i po południu.

Kolejna ważna decyzja to podjęcie działań zmierzających do wyłonienia patrona szkoły i nadanie szkole imienia. 19 maja 2006 roku odbyło się referendum, które wyłoniło patrona szkoły. Zdecydowaną większością głosów zwyciężyła Królowa Jadwiga.

Rok szkolny 2007/08 był poświęcony realizacji projektu związanego z nadaniem imienia, przybliżeniu kandydatury uczniom, rodzicom i społeczności lokalnej. Dnia 30 maja 2008 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Królowej Jadwigi Zespołowi Szkół w Wałdowie. Wsparcie finansowe wielu przyjaciół szkoły przyczyniło się do ufundowania sztandaru, tablicy pamiątkowej i przygotowanie prawdziwie królewskiej uczty dla uczestników uroczystości. Bardzo hojnie wsparł nas finansowo Pan Henryk Kulczyk, któremu został nadany tytuł Honorowego Obywatela Wałdowa.

Rok szkolny 2008/09 rozpoczęliśmy pod sztandarem i czujnym okiem Królowej Jadwigi.

Opracowała na podstawie „Kroniki Szkoły” Halina Kozłowska