Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W WAŁDOWIE

I. Cele świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom po zajęciach szkolnych.

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku.

 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

 6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie.

 7. Podnoszenie kultury życia codziennego.

 8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

II. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

 2. Godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb i wynikają z godzin kończenia zajęć lekcyjnych przez uczniów.

 3. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby do tego pisemnie upoważnione mogą odebrać dziecko przebywające na świetlicy po złożeniu podpisu na karcie zwolnienia ucznia z zajęć świetlicowych.

 5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły dojeżdżający autobusem szkolnym do klas „0”–VIII.

 6. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny.

 2. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

 3. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.

 4. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym i objęci opieką świetlicy szkolnej po skończonych lekcjach nie mogą być zwalniani w celu wychodzenia poza teren szkoły np. na zlecone zakupy przez rodziców.

 5. Wszelkie zmiany dotyczące przyjazdu do szkoły i powrotu do domu po zakończonych lekcjach muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców pisemnym oświadczeniu (np. przyjazd i odjazd rowerem).

 6. Na świetlicy obowiązuje przestrzeganie regulaminu szkoły.

Przyjęto do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 14 września 2023 r.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WRZESIEŃ

Wracamy do szkoły.

 1. Poznajmy się.

  • Powitanie nowych członków świetlicy.

  • Zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona).

  • Zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem, jakim jest świetlica.

 2. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.

  • Regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów świetlicy.

  • Poznajemy obyczaje i tradycje naszej świetlicy.

 3. Wakacyjne wspomnienia.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji.

  • Wakacyjne pamiątki.

  • Malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji.

  • Gry i zabawy na powietrzu.

  • Praca z mapą / atlasem geograficznym.

 4. Przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

  • Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze.

  • Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię? – prezentacja w terenie.

  • Tworzymy kodeks pieszego.

  • Pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych.

  • Prezentacja multimedialna, przygotowanie roweru do wyjazdów.

 5. Sprzątamy Świat.

  • Jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły.

  • Pogadanka tematyczna: Dlaczego ludzie zaśmiecają swoje środowisko?

 6. Pożegnanie lata.

  • Moje letnie przygody – luźne wypowiedzi uczniów na temat minionego lata.

  • Malowanie farbami, kredkami scenki z minionego lata.

 7. Nadchodzi jesień.

  • Wycieczka po okolicy. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, sprzątamy zwiedzaną okolicę.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie.

  • Układanie krzyżówek z hasłem: jesień.

PAŹDZIERNIK

 1. Zwierzęta wokół nas.

  • Wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach. Co to są zwierzęta nocne?

  • Rozpoznawanie różnych gatunków ssaków.

  • Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach.

  • Gry i zabawy dramowe: odgłosy zwierząt.

 2. Jesienne zmiany w przyrodzie.

  • Pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie.

  • Poznajemy i zbieramy liście do szkolnego atlasu liści.

  • Pospolite drzewa liściaste, iglaste.

  • Rozpoznawanie jesiennych liści, określanie ich kształtu i koloru.

  • Wykonanie kompozycji „jesiennej postaci” – naklejanie liści na dużym kartonie.

  • Wykonanie jesiennych bukietów z liści, traw, jarzębiny.

 3. Jesienne prace w ogrodzie.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat prac wykonywanych jesienią w ogrodzie.

  • Rozmowa na temat związków przyczynowo-skutkowych między pracą ogrodnika, rolnika jesienią a plonami w następnym roku.

  • Jesienna pogoda. Wypowiedzi uczniów na temat pogody.

  • Jesienne skarby. Zorganizowanie jesiennej wystawy. Wspólna rozmowa na temat skarbów z sadu, ogrodu i parku.

  • Wykonanie z masy papierowej dowolnego owocu lub warzywa, wystawa prac.

  • Zabawy dramowe: „Odgadnij kim jestem”.

  • Czytanie tekstu z podziałem na role.

  • Wiersze o tematyce jesiennej. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Pomidor” J. Brzechwy. Wspólne zabawy dramowe: „Odgadnij, jakim jestem warzywem”.

 4. Dzień Edukacji Narodowej.

  • Rozmowa uczniów z nauczycielem na temat jego pracy.

  • Przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń.

 5. Dzień walki z głodem.

LISTOPAD

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

  • Pamiętamy o zdrowym odżywianiu się jesienią.

  • Witaminy z owoców i warzyw.

  • Sposoby przechowywania owoców i warzyw.

  • Głośne czytanie przepisów na surówki i sałatki.

  • Wspólna rozmowa nt. jaki wpływ ma pogoda na ubiór i zdrowie.

 2. Świetlicowe przyjaźnie.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów o swoich przyjaciołach.

  • Praca plastyczna: „Mój przyjaciel”.

 3. Ptasie odloty.

  • Żegnamy odlatujące ptaki. Układanie i rozwiązywanie krzyżówek o ptakach.

  • Głośne czytanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii.

  • Rozpoznawanie ptaków i ich nazw.

  • Wspólna rozmowa na temat: Dlaczego ptaki odlatują od nas na zimę?

  • Oglądanie książek o ptakach, albumów i czasopism o tematyce ornitologicznej.

  • Wykonanie papierowej składanki ptaka.

  • W jaki sposób pomagamy ptakom, które zimują w kraju? – pogadanka.

 4. Układ Słoneczny.

  • Co to jest Układ Słoneczny? – praca z encyklopedią, słownikiem geograficznym.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat Układu Słonecznego na podstawie zgromadzonych materiałów i doświadczeń własnych.

  • Wspólne objaśnienie pojęć: astronom, astronauta.

  • Wykonanie planszy przedstawiającej Układ Słoneczny.

  • Gry i zabawy dramowe: „Mówiące planety”.

  • Kim był Mikołaj Kopernik? Wyjaśnienie pojęcia „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię”.

 5. Zmiany pór roku.

  • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie – zajęcia terenowe.

  • Ustalenie, co jest przyczyną zjawiska pór roku w przyrodzie.

  • Omówienie pozornej wędrówki Słońca i długości dnia i nocy w każdej z pór roku.

  • Rozmowa nt. zmian przyrody w różnych porach roku i ich wpływie na życie ludzi, zwierząt i roślin.

  • Ilustrowanie utworu muzycznego Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku”(jesień).

 6. Narodowe Święto Niepodległości.

  • Opowiadanie nauczyciela o historii Polski połączone z oglądaniem ilustracji, albumów.

  • Przedstawienie postaci marszałka J. Piłsudskiego. Udział w uroczystości szkolnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

  • Przybliżenie uczniom symboliki barw narodowych i sztandaru szkolnego.

GRUDZIEŃ

 1. Moja rodzina.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich rodzin połączone z prezentacją przyniesionych pamiątek, zdjęć.

  • Rozmowa na temat praw i obowiązków członków rodziny.

  • Zabawa w architekta – dom moich marzeń.

  • Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak postępować, by tworzyć kochającą się rodzinę?”.

  • Gry i zabawy dramowe: „Zgadnij, kim jestem”.

  • Wspólna rozmowa nt. obowiązków domowych. Jak dzielę się obowiązkami z rodzeństwem, by pomóc rodzicom?

 2. Książka moim przyjacielem.

  • Jak zachęcić innych do czytania książek?– rozmowa.

  • Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz; prezentacja swojej ulubionej książki.

  • Pogadanka z bibliotekarką nt. zachowania się w bibliotece szkolnej, poszanowania wypożyczanych książek.

  • Czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role.

  • Wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania.

  • Piszemy własne opowiadanie, bajkę, wiersz. Odczytanie najciekawszych prac.

  • Opowiadamy i czytamy baśnie.

 3. Nasze zabawy w teatr.

  • Wyjaśnienie znaczenia słowa „teatr”.

  • Wspominamy nasze przedstawienia szkolne i towarzyszące im emocje.

  • Kto jest kim w teatrze? Projektowanie obsady i scenografii do wybranego przedstawienia.

  • Zabawa w teatr z wykorzystaniem dramy. Inscenizowanie fragmentów wybranych baśni.

  • Próba odpowiedzi na pytanie: Gdybyś w przyszłości pracował w teatrze, kim chciałbyś zostać?

 4. Otrzymujemy i dajemy prezenty.

  • Pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty.

  • Adresowanie koperty. Krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata.

  • Portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna.

  • Nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.

  • Układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych.

 5. Przygotowujemy się do świąt.

  • Wykonywanie ozdób choinkowych, np. łańcuchy, serduszka.

  • Słuchanie opowiadania nauczyciela o symbolach Bożego Narodzenia.

  • Oglądanie gałązek jemioły. Rola plantacji świerków w ochronie lasów.

  • Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.

  • Tradycje Bożego Narodzenia. Drama „Przyjmujemy Mikołaja w domu”.

  • Wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu.

  • Swobodne wypowiedzi nt. przygotowań do Wigilii.

  • Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim.

  • Pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy.

  • Szkolna Wigilia – śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.

 6. Poznajemy zwyczaje świąteczne i noworoczne.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat szopek urządzanych w kościołach.

  • Omówienie ilustracji przedstawiającej szopki.

STYCZEŃ

 1. Witamy Rok 2024.

  • Swobodne wypowiedzi na temat: „Jak witaliśmy Nowy Rok?”.

  • Zabawy zimowe na śniegu i lodzie: rzuty śnieżkami do tarcz, do wyznaczonego celu.

  • Jak zaplanować bal karnawałowy? – wspólna rozmowa.

  • Konkurs „Pomysł na najciekawszy strój karnawałowy i jego wykonanie”.

 2. Zima, zima.

  • Obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy.

  • Zabawy ruchowe na boisku.

  • Zapoznanie ze sposobami przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki.

  • Wycieczka po okolicy, podsumowanie poczynionych obserwacji.

  • Jak pomagamy ptakom podczas zimy?

  • Malowanie zimowych drzew różnymi technikami, np. mokre w mokrym, malowanie pastą, świecą. Barwy zimne.

  • Giełda pomysłów na temat: „Oszczędzamy las”. Rozpoznawanie szyszek, ustalenie z jakich drzew pochodzą, oglądanie nasion.

  • Ćwiczenia ruchowe i naśladowanie kołysania się drzew, pracy drwali, łamania się gałęzi.

  • Gry i zabawy dramowe: „Naśladujemy ptaki”.

  • Rysunek kredką „Dokarmiamy ptaki”.

 3. Bezpiecznie na śniegu i lodzie.

  • Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych.

  • Rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad.

  • Gry i zabawy dramowe: „Odgadnij dyscyplinę sportu”.

  • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.

  • Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni. Droga hamowania pojazdów – doświadczenie z użyciem zabawek.

 4. Nasza biblioteka.

  • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek.

  • Co mogę zrobić dla szkolnej biblioteki? – rozmowa.

  • Przypominamy regulamin biblioteki.

  • Rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka. Czy słuszne jest stwierdzenie, że książka to najlepszy przyjaciel?

 5. Dzień Babci i Dziadka.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem.

  • Redagowanie życzeń dla babci i dziadka.

  • Rozmowa nt. szacunku do osób starszych.

LUTY

 1. Przyglądamy się zimie.

  • Układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej.

  • Gry i zabawy na śniegu, toczenie kul, lepienie bałwana.

  • Wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, papieru kolorowego.

  • Obserwacja pogody w styczniu: temperatura, opady, długość dnia.

  • Obserwacja stopnia zanieczyszczenia śniegu, roztopienie śniegu, filtrowanie wody.

  • Malujemy zimę – praca plastyczna.

 2. Tropimy ślady na śniegu.

  • Tropienie i rozpoznawanie śladów zostawianych przez kolegów.

  • Analiza kształtu śladów zwierząt na podstawie ilustracji, rozpoznawanie zwierząt po śladach innych niż tropy, np. ptasie pióra.

  • Praca plastyczna: „Fantastyczne zwierzaki i ich ślady”.

  • Układanie i rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce zimowej.

 3. Dokarmiamy zwierzęta zimą.

  • Rozmowa na temat sposobu dokarmiania zwierząt zimą.

  • Pogadanka: „Jak należy się zachowywać na zajęciach terenowych?”.

  • Wycieczka terenowa – dokarmiamy naszych podopiecznych.

  • Praca plastyczna „Zwierzęta zimą”.

  • Gry i zabawy dramowe: „Naśladujemy zwierzęta”.

 4. Dbamy o naszą świetlicę.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy.

  • Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyki pomieszczenia świetlicowego.

  • Jak należy dbać o sprzęt szkolny? – rozmowa.

  • Giełda pomysłów: „Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza?”.

MARZEC

 1. Pory dnia i roku.

  • Rozmowa nt. dobowego ruchu Ziemi: dzień, noc.

  • Praca z globusem.

  • Uświadomienie dzieciom, w jaki sposób rozwój cywilizacji i lekkomyślność zagraża ziemi.

  • Swobodne wypowiedzi nt. zmiany pogody w ciągu roku. Zjawiska, jakie obserwujemy przy tych zmianach.

  • Warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.

 2. Zapach przedwiośnia.

  • Analiza przysłowia „W marcu jak w garncu”.

  • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnego wyjścia.

  • Obserwacje podczas spaceru oznak przedwiośnia.

  • Swobodna rozmowa nt. zaobserwowanych zmian zachodzących w przyrodzie.

  • Ćwiczenia i zabawy ruchowe i oddechowe tematycznie związane z przedwiośniem.

 3. Kluby przyjaciół Ziemi.

  • Swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi.

  • Jak ja mogę pomóc Ziemi? – swobodne wypowiedzi.

  • Próba refleksji nad obecną sytuacją naszej planety.

 4. Obserwujemy przyloty ptaków.

  • Spacer po najbliższej okolicy.

  • Obserwacja ptaków, rozpoznawanie ich cech charakterystycznych, zapoznanie z budową ptaków, określenie kierunków przylotów i odlotów.

  • Rola gniazd w życiu ptaków – swobodne wypowiedzi.

  • Praca plastyczna „Ptasie powroty”.

 5. Powitanie Wiosny.

  • Uroczyste topienie Marzanny.

  • Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwiastunów wiosny.

  • Układanie haseł witających wiosnę.

  • Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.

KWIECIEŃ

 1. Poznajemy drzewa.

  • Obserwacja drzew rosnących wokół szkoły, nazywanie ich, wskazywanie cech charakterystycznych, zaliczanie do drzew liściastych, iglastych, omówienie warunków życia.

  • Rozpoznawanie drzew po liściach, igłach.

  • Budowa liści.

  • Swobodna rozmowa – opisywanie poznanych drzew, różnice i podobieństwa.

 2. Wiosenne prace.

  • Swobodne wypowiedzi dzieci o wiosennych pracach w ogródku.

  • Rozmowa z dziećmi o wyglądzie najbliższej okolicy; określenie, co możemy zmienić, poprawić, naprawić, posprzątać.

 3. Malujemy pisanki.

  • Swobodne, wynikające z doświadczeń dzieci wypowiedzi na temat zwyczajów wielkanocnych.

  • Malowanie pisanek.

  • Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus-dyngus.

 4. Składamy świąteczne życzenia.

  • Indywidualne wypowiedzi uczniów o zwyczajach wielkanocnych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pisania świątecznych kart.

  • Zgromadzenie kartek świątecznych, opisywanie ich, zwrócenie uwagi na elementy umieszczone na kartach.

  • Wspólne zgromadzenie słownictwa potrzebnego do zredagowania świątecznych życzeń.

  • Projektowanie własnych kart i pisanie życzeń.

 5. Światowy Dzień Ziemi.

MAJ

 1. Majowe święta.

  • Oglądanie materiałów związanych z Konstytucją 3 maja, np. reprodukcji obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”.

  • Opowiadanie nauczyciela o pierwszej konstytucji i czasach, w których powstała.

 2. Wiosenna pogoda.

  • Wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie w maju.

  • Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielnych w naszej okolicy.

  • Poznajemy procesy zapylania i rolę pszczół.

  • Praca plastyczna „Polne kwiatki”.

  • Próba nazwania roślin na podstawie własnych wiadomości.

  • Swobodne wypowiedzi o przyczynach i sposobach zwalczania chwastów, praca w szkolnym ogródku.

 3. Moja rodzina.

  • Wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny.

  • Przytaczanie rodzinnych anegdot.

  • Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.

  • Praca plastyczno-literacka, wykonanie kartki z rodzinnego albumu.

  • Zabawa pantomimiczna: „Czyj to portret?”.

 4. Moja mama, mój tata.

  • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy.

  • Układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego mamy i taty.

  • Moi rodzice – praca plastyczna.

 5. Nasze zdrowie.

  • Próba zastanowienia się na własną kondycją. Czy codziennie ćwiczę? Czy jestem aktywny na lekcjach wf?

  • Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną, zajęcia na boisku szkolnym.

  • Głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.

  • Odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie.

  • Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne, aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie.

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka.

 2. Poznajemy prawa dziecka.

  • Wspólne oglądanie zdjęć przedstawiających charakterystyczne typy mieszkańców różnych części świata.

  • Praca z mapą. Odnajdywanie na mapie świata regionów, które zamieszkują poznani na fotografii ludzie.

  • Próba odpowiedzi na pytanie: co łączy, a co różni dzieci na całym świecie?

  • Uważne odczytanie praw dziecka i dokładne ich omówienie, wyjaśnienie.

  • Order Uśmiechu – zapoznanie uczniów z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci.

  • Projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę.

 3. Lato, lato…

  • Rozwiązywanie oraz układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem.

  • Mój przepis na lato – pisemna praca w grupach.

  • Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki.

  • Swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobu spędzania wolnego czasu.

  • Praca plastyczna pt. „Lato”.

 4. Obserwujemy otaczającą nas przyrodę.

  • Obserwowanie zmian, jakie nastąpiły w przyrodzie.

  • Swobodne wypowiedzi na ww. temat.

 5. Gdzie na wakacje?

  • Praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacyjny wypoczynek.

  • Nauka wakacyjnych i letnich piosenek.

  • Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

 6. Wakacyjne przestrogi.

  • Swobodne wypowiedzi uczniów nt. „Jak bezpiecznie podróżować?”.

  • Zabawa dramowa: „Zgubiłem się!”.

  • Przypominamy numery alarmowe.

  • Układamy wakacyjny regulamin.