Informacja dla rodziców – zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie!

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 6. maja 2020r. oraz na podstawie:

  • §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
    z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  • § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
  • § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w okresie:

od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r.

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie zostało wydane po uzgodnieniach i wydaniu zgody przez organ prowadzący Gminy Sępólno Krajeńskie oraz po powiadomieniu o tym fakcie Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Podstawą do podjęcia takiej decyzji jest utrzymujący się na terenie całego kraju, w tym również naszej gminy Sępólno Krajeńskie, stan wysokiego zagrożenia koronawirusem COVID-19, który jednocześnie zagraża zdrowiu i życiu dzieci, ich rodziców oraz pracowników naszej szkoły.

Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości spełnienia części wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego czy MEN.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa powyżej, zadania Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem: Wanda Tuńska – dyr. SP w Wałdowie