Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I-III SP

ZARZĄDZENIE NR …..2019/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

z dnia 22. maja 2020r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I – III
w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

  • §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
    z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  • § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
  • § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – III w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – III w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Oddziału Przedszkolnego oraz głównej tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wanda Tuńska – dyr. SP w Wałdowie