Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Wałdowie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

z dnia 29 stycznia 2021r.

w sprawie:

Organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi od 1 lutego 2021r. do 14 lutego 2021r.


Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

Od poniedziałku, 1 lutego 2021r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek na podstawie decyzji / rozporządzenia MEiN.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 lutego 2021r. będą nadal uczyć się zdalnie wg wcześniej przekazanych informacji.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia:

Nadal istnieje możliwość zorganizowania zajęć w szkole lub umożliwienie uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole – dotyczy tych uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu. Zgłoszenia od rodziców / prawnych opiekunów przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub u wychowawców poszczególnych oddziałów.

Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

Konsultacje dla zdających egzaminy:

Nadal można organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Zgłoszenia od rodziców / prawnych opiekunów / uczniów przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub u wychowawców poszczególnych oddziałów.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów:

Możliwe jest również w naszej szkole prowadzenie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III. Zgłoszenia od rodziców / prawnych opiekunów przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub u wychowawców poszczególnych oddziałów.

Wszelkie niedogodności / trudności należy konsultować / zgłaszać – u wychowawcy danego oddziału lub w sekretariacie szkoły.

Do dyspozycji uczniów, rodziców / prawnych opiekunów, nauczycieli jest pedagog szkolny – pani Joanna Jesse.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznym