Najnowsze Wpisy

Egzamin ósmoklasisty – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w tym ósmoklasisty w 2020 r.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty – wytyczne MEN, CKE i GIS

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wśród personelu lub uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

I. Podejrzenie zakażenia wśród personelu Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie 1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 2. Do zajęć opiekuńczych nie są angażowani pracownicy i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 3. Wyznaczone jest...

Procedura postępowania dla pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Nauczyciel: przychodzi do pracy bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w przypadku ich wystąpienia powiadamia przełożonego; wyjaśnia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone; ustala z dziećmi/uczniami zasady i normy obowiązujące w czasie ich pobytu w szkole; przeprowadzi demonstrację i naukę mycia rąk oraz sposób ich dezynfekcji;...

Procedury postępowania dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej im Królowej Jadwigi w Wałdowie

Pracownicy niepedagogiczni w czasie pandemii: Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze...

Procedury organizacji opieki nad dziećmi i uczniami w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Jedna grupa dzieci/klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 2. Do grupy/ klasy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 3. W grupie/klasie przebywa jednocześnie do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może zostać zwiększona, ale nie o więcej niż o 2. 4. Szkoła zapewnia minimalną przestrzeń...

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I-III SP

ZARZĄDZENIE NR …..2019/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 22. maja 2020r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I – IIIw Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie: §18 ust. 2...